Στοιχεία έργου

Το Urbana έχει στόχο την ανάπτυξη και προώθηση μιας καινοτόμας τεχνολογικά πλατφόρμας (mobile application), η οποία συλλέγει, συνδυάζει και επεξεργάζεται πληροφορίες από μηχανισμούς crowdsourcing, αισθητήρων IoT και κοινωνικών δικτύων για θέματα που αφορούν την αστική γεωργία. Το Urbana βασίζεται σε μια πρωτοπόρα κοινωνικά ιδέα για τη συλλογική ευαισθητοποίηση των πολιτών γύρω από θέματα αστικής γεωργίας, και, ταυτόχρονα αποτελεί έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό που φέρνει τους ανθρώπους των πόλεων κοντά, έτσι ώστε να εργαστούν με έναν κοινό στόχο: την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των αστικών περιοχών και των πληθυσμών τους.

Μέσω του Urbana οι Αστικοί Καλλιεργητές (ΑΚ), ανεξαρτήτως ηλικίας, εθνικότητας και κοινωνικής ομάδας, έχουν πρόσβαση σε μία φιλική προς τον χρήστη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία τους παρέχει οδηγίες πρακτικών αστικής γεωργίας, κατανοητά διατυπωμένες από Γεωργικούς Συμβούλους (ΓΣ). Το Urbana λειτουργεί ως ένα εργαλείο, το οποίο διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και τη δημιουργία νέων μεθόδων καλλιέργειας μέσα στη πόλη, τα οποία είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας βιώσιμης σχέσης μεταξύ του αστικού ιστού και του φυσικού περιβάλλοντος.

Μέσω της εφαρμογής Urbana, οι ΓΣ είναι σε θέση να βελτιώσουν και να ενισχύσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών τους και να αυξήσουν την πελατειακή τους βάση, καθιστώντας έτσι την επιχείρησή τους πιο ανταγωνιστική και αξιόπιστη στον χώρο των συμβουλευτικών υπηρεσιών γύρω από θέματα αστικής γεωργίας.

Το Urbana αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο για τον ΑΚ, καθώς μπορεί άμεσα και εύκολα να βρει βοήθεια για την υλοποίηση ενός έργου, μετατρέποντας την παρεχόμενη οδηγία σε πράξη μέσα από μικρά και κατανοητά βήματα. Οι ΑΚ είναι σε θέση να εφαρμόζουν αποδοτικότερα και ορθότερα τις απαιτήσεις της αστικής γεωργίας, βελτιώνοντας τόσο τις καλλιεργητικές πρακτικές τους, όσο και την ποσότητα και ποιότητα της παραγωγής τους, και επομένως να οδηγηθούν σε σημαντικό οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. Μέσα από αυτό το εργαλείο, οι ΑΚ μπορούν να πετύχουν τη «μεταμόρφωση» τους από παθητικούς καταναλωτές σε ενεργούς παραγωγούς. Επιπλέον, μέσω των πληροφοριών που λαμβάνουν από το Urbana μπορούν να μειώσουν τον χρόνο και το κόστος που απαιτείται για τη διαχείριση της καλλιέργειας, επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο εισόδημα και καλύτερη διαχείριση των λειτουργικών και φυσικών πόρων.

Σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο, το Urbana συμβάλλει στη μείωση των παραγόμενων από τη γεωργία αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, της διάβρωσης και καταστροφής του εδάφους, της ρύπανσης των υδάτων και της ατμόσφαιρας και στην προστασία των οικοτόπων και της βιοποικιλότητας. Καινοτόμα εργαλεία, όπως το Urbana, αποτελούν σημαντικά μέσα για τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλού διοξειδίου του άνθρακα που προσαρμόζεται αλλά και αποτρέπει την κλιματική αλλαγή στους τομείς της γεωργίας. Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας, ενισχύεται ο συμμετοχικός μηχανισμός με κύριο στόχο τη βελτίωση της ανθρώπινης ευημερίας, αυξάνοντας την ικανότητα της κοινωνίας να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ανθεκτικό και βιώσιμο για τους κατοίκους του, μειώνοντας τον κίνδυνο των επιβλαβών συνθηκών όπως καρδιακών παθήσεων, παχυσαρκίας, διαβήτη, κλπ. Το Urbana αποτελεί επίσης κίνητρο για την έναρξη νέων δραστηριοτήτων και την ενασχόληση των χρηστών με ενέργειες που τους παρέχουν μια ευκαιρία για άσκηση και βαθύτερη σύνδεση με τη γεωργία. Η διασφάλιση της ισότητας συμβάλλει στον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας, και το Urbana αποτελεί έναν σημαντικό μοχλό προς αυτή την κατεύθυνση φέρνοντας κοντά διάφορα μέλη της αστικής περιοχής και συνδυάζοντας διαφορετικές προοπτικές και ιδέες πάνω στην αστική γεωργία που μπορούν να οδηγήσουν είτε σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες είτε σε σχηματισμό νέων επιχειρηματικών ομάδων.